....La conservació al buit..La conservación al vacío....

 

....

Actualment conservar els productes al buit és un procés generalitzat a moltes cuines. Aquest és un molt bon sistema de conservació, però que no està absent de riscos. Per evitar perills cal que el cuiner conegui les bases tècniques de conservació dels aliments.

..

Actualmente conservar los productos al vacío, es un proceso generalizado a muchas cocinas. Este es un muy buen sistema de conservación, pero que no está ausente de riesgos. Para evitar peligros hace falta que el cocinero conozca las bases técnicas de conservación de los alimentos.

....

 

 
 

....

Quan algú ens diu que el buit es basa en la idea que sense aire els microorganismes no és multipliquen - o no ho fan fàcilment – està cometent un error. M'explico; és veritat que sense aire la majoria de microorganismes queden sense capacitat de multiplicació ràpida, ja que necessiten oxigen per respirar, però hem de tenir present que n'hi ha d'altres que precisament necessiten estar sense aquest oxigen per multiplicar-se. Són els anomenats anaeròbics. Llavors, quan envasem un producte al buit estem creant un espai ideal per aquests microorganismes, tot i això cal saber que hi ha un possible risc. Aquests necessiten estar en temperatures superiors a 3 graus, per tant, ja sabem un element que juga a favor nostre. Altres factors a tenir en compte són la qualitat del producte, el correcte procés de manipulació i la neteja per tal d'evitar que els microorganismes entrin a la bossa. També hauríem de pensar en el procés de destrucció dels microorganismes o amb altres factors que impedeixen la multiplicació dels microorganismes,  com per exemple la utilització d'elaboracions àcides. Queda constancia doncs, que la cosa no és tan senzilla i, per tant, cal una bona formació per poder treballar amb seguretat i responsabilitat a les nostres cuines.

..

Cuando alguien nos dice que el vacío se basa en la idea de que sin aire los microorganismos no se multipliquen - o no lo hacen fácilmente – está cometiendo un error. Me explico; es verdad que sin aire la mayoría de microorganismos quedan sin capacidad de multiplicación rápida, puesto que necesitan oxígeno para respirar, pero tenemos que tener presente que hay otros que precisamente necesitan estar sin este oxígeno para multiplicarse. Son los llamados anaeróbicos. Entonces, cuando envasamos un producto al vacío estamos creando un espacio ideal por estos microorganismos, aunque hay que saber que hay un posible riesgo. Estos necesitan estar en temperaturas superiores a 3 grados, por lo tanto, ya sabemos un elemento que juega a favor nuestro. Otros factores a tener en cuenta son la calidad del producto, el correcto proceso de manipulación y la limpieza para evitar que los microorganismos entren a la bolsa. También tendríamos que pensar en el proceso de destrucción de los microorganismos o con la utilización de elaboraciones con acidez. Queda constancia pues, que la cosa no es tan sencilla y, por lo tanto, hace falta una buena formación para poder trabajar con seguridad y responsabilidad a nuestras cocinas.

....

 

 

 

....

t'espero a @Vadobrugues

..

Te espero en @VADOBRUGUES

....