....CIB Barcelona : Cooking tomorrow..CIB Barcelona : Cooking tomorrow....

 

….

Aquesta setmana obre el teló un nou i innovador centre de formació a Barcelona, el CIB (Culinary Institute of Barcelona).

Tinc l'honor de participar en aquesta aventura i la veritat és que començo amb un cert nerviosisme. Encara que fa ja més de 30 anys que exerceixo de professor de cuina, m'aclapara l'empenta , la il·lusió i la professionalitat que veig en aquest projecte.


Per la meva part seré un dels professors en el programa de Foc i Baixa temperatura , un curs preparat per a formar i especialitzar als alumnes en pràcticament tots els sistemes de cocció que existent però treballats dins d'una perspectiva nova, barrejant tipus o tècniques i buscant l'arrel de cadascuna d'elles per a poder comprendre i dominar tant les coccions amb alta temperatura com les realitzades a baixa temperatura i per descomptat si es tracten amb o sense control d’aquesta.


Encara que la majoria de persones que coneixen el meu treball ho fan per la meva relació amb la cuina al buit, en aquest moment veig amb absoluta claredat que del veritat es tracta, és de cuinar a baixa temperatura o fins i tot amb cocció amb control temperatura precís.


En aquesta part del curs explicaré els avantatges dels diferents camins que existeixen per a cuinar a baixa temperatura (per descomptat també al buit) Per aquest motiu la baixa temperatura serà el detonant inicial per a poder obrir una caixa de pandora plena de sorpreses culinàries.

Vagi la meva felicitació per a tots els participants i organitzadors d'aquest projecte, Barcelona es mereix tenir un centre de formació d'aquest nivell per a revindicar el nostre país com a punt gastronòmic de rellevància mundial.

..

Esta semana abre el telón un nuevo y innovador centro de formación en Barcelona, el CIB (Culinary Institute of Barcelona).


Tengo el honor de participar en esta aventura y la verdad es que empiezo con un cierto nerviosismo. Aunque hace ya más de 30 años que ejerzo de profesor de cocina, me abruma el empuje , la ilusión y la profesionalidad que veo en este proyecto.


Por mi parte voy a ser uno de los profesores en el programa de Fuego y Baja temperatura , un tipo preparado para formar y especializar a los alumnos en prácticamente todos los sistemas de cocción que existente pero trabajados des de una perspectiva nueva mezclando tipos o técnicas, buscando la raíz de cada una de ellas para poder comprender y dominar tanto las cocciones con alta temperatura como las realizadas a baja temperatura y por supuesto si se tratan con o sin control preciso.

Aunque la mayoría de persones que conocen mi trabajo lo hacen por mi relación con la cocina al vacío, en este momento veo con absoluta claridad que de lo verdad se trata es de cocinar a baja temperatura o incluso con cocción de temperatura precisos.


En esta parte del curso voy a explicar las ventajas de los diferentes caminos que existen para cocinar a baja temperatura (por supuesto también al vacío). Por este motivo la baja temperatura va a ser el detonante inicial para poder abrir una caja de pandora llena de sorpresas culinarias.

Vaya mi felicitación para todos los participantes y organizadores de este proyecto, Barcelona se merece tener un centro de formación de este nivel para reivindicar nuestro país como punto gastronómico de relevancia mundial.

….